Bảng Giá Đất Hồ Chí Minh Giai Đoạn 2020-2024

(TDVC) – Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16 tháng 01 năm 2020. Quyết định này thay thế Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Bảng giá đất này được sử dụng để tính thuế sử dụng đất; tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong hạn mức đất ở; tính tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tính phí và lệ phí trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai; tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai…Theo Cục thuế TP.HCM, từ ngày 3/2, các chi cục thuế sẽ áp dụng bảng giá đất mới để tính các khoản nghĩa vụ tài chính của người dân.