> Tiêu chuẩn thẩm định giá 01

 • Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá.

> Tiêu chuẩn thẩm định giá 02

 • Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá.

> Tiêu chuẩn thẩm định giá 03

 • Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá.

> Tiêu chuẩn thẩm định giá 04

 • Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá.

> Tiêu chuẩn thẩm định giá 05

 • Quy trình thẩm định giá.

> Tiêu chuẩn thẩm định giá 06

 • Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá.

 

> Tiêu chuẩn thẩm định giá 07

 • Phân loại tài sản trong thẩm định giá.

> Tiêu chuẩn thẩm định giá 08

 • Cách tiếp cận từ thị trường.

> Tiêu chuẩn thẩm định giá 09

 • Cách tiếp cận từ chi phí.

> Tiêu chuẩn thẩm định giá 10

 • Cách tiếp cận từ thu nhập.

> Tiêu chuẩn thẩm định giá 11

 • Thẩm định giá Bất động sản.

> Tiêu chuẩn thẩm định giá 12

 • Thẩm định giá doanh nghiệp.

> Tiêu chuẩn thẩm định giá 13

 • Thẩm định giá tài sản vô hình.

LIÊN HỆ THẨM ĐỊNH GIÁ

tư vấn