Trang chủ | Về chúng tôi | Tuyển dụng | WebMail | Liên hệ |
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Quanhe01
Quanhe02
Quanhe03
Quanhe04
Quanhe05
Quanhe06
Quanhe07
Quanhe08
Quanhe09
Quanhe10
Quanhe11
Quanhe12
Quanhe13
Quanhe14
Quanhe15
Quanhe16
Quanhe17

Thẩm quyền định giá?
 

Thẩm quyền định giá?

Trả lời:

Căn cứ Mục 5 sửa đổi Điều 8 Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ, cụ thể:

1. 

Thẩmquyền định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá được quy địnhnhư sau:

a)Chính phủ quyết định:

-Phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

- Khunggiá cho thuê đất, mặt nước;

-Nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng;

- Khunggiá hoặc giá chuẩn nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để bán hoặc cho thuê. Khung giácho thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

b) Thủtướng Chính phủ quyết định:

- Phêduyệt biểu giá bán lẻ điện;

- Khunggiá cho thuê nhà ở công vụ;

- Phêduyệt phương án giá cước dịch vụ đối với thư thường trong nước có khối lượng đến20 gram và điện thoại nội hạt;

- Giábán báo Nhân dân;

c) Bộtrưởng Bộ Tài chính quyết định:

- Giá bánhoặc giá cho thuê tài sản của Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng phục vụ lợiích quốc gia, lợi ích công cộng không qua hình thức đấu giá; thực hiện theohình thức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu, tự thực hiện, đặc biệt theo quy địnhcủa Luật Đấu thầu;

- Căn cứvào phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, khung giá cho thuêmặt nước do Chính phủ quy định để hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết địnhgiá các loại đất cụ thể và đơn giá thuê đất, thuê mặt nước tại địa phương;

- Giámua tối đa, giá bán tối thiểu hàng dự trữ quốc gia trong năm kế hoạch (trừ hàngdự trữ quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cơ yếu); chi phí nhập, xuất,bảo quản hàng dự trữ quốc gia (bao gồm cả hàng dự trữ quốc gia về quốc phòng,an ninh và cơ yếu);

- Giá sảnphẩm, dịch vụ công ích được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch;hàng hóa, dịch vụ sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước thực hiện theo hình thứclựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu, tự thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầuvà không qua hình thức đấu giá (trừ hàng hóa dịch vụ sản xuất, cung ứng theo đặthàng; sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền định giá của các Bộ, ngànhkhác và của UB NN  cấp tỉnh);

- Khunggiá cước vận chuyển hàng không nội địa;

- Giá dịchvụ cất cánh, hạ cánh; điều hành bay đi, đến; hỗ trợ hoạt động bay; soi chiếu anninh; phục vụ hành khách; khung giá dịch vụ khác tại cảng hàng không, sân baytheo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam;

- Khunggiá nước sạch cho sinh hoạt;

- Giáhàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Miễn,giảm giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông trong trường hợp: thông tin khẩn cấpphục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phục vụ các nhiệm vụ chính trị đặcbiệt; phục vụ phòng, chống lụt, bão, thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và các thảm hoạkhác; phục vụ cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh và các thông tin khẩn cấp kháctheo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp được miễn, giảm giá cước dịchvụ bưu chính, viễn thông sau khi thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Bộtrưởng Bộ Công Thương căn cứ vào biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủphê duyệt để hướng dẫn giá bán điện cụ thể cho các đối tượng tiêu dùng trong mạnglưới điện quốc gia; phê duyệt khung giá phát điện; khung giá bán buôn điện; quyếtđịnh giá dịch vụ truyền tải điện, đấu nối lưới điện truyền tải, phân phối điện,điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực; các giá dịch vụphụ trợ, điều tiết thị trường điện lực,tham gia thị trường điện; phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhândân cấp tỉnh chỉ đạo giá bản lẻ điện nông thôn, miền núi, hải đảo;

đ) Bộtrưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định:

- Giácước dịch vụ đối với thư cơ bản (thư thường) trong nước có khối lượng đến 20gram và điện thoại nội hạt sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương ángiá cước;

- Giácước dịch vụ bưu chính công ích; dịch vụ viễn thông công ích; dịch vụ bưu chínhdành riêng sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Một sốgiá cước dịch vụ viễn thông chiếm thị phần khống chế của doanh nghiệp có thị phầnkhống chế, giá cước kết nối giữa các doanh nghiệp viễn thông và một số loại giácước dịch vụ bưu chính, viễn thông khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

e) Bộtrưởng Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liênquan hướng dẫn cụ thể việc xác định và công bố giá tối đa đối với các loại thuốcdo ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế chi trảtheo quy định của Luật Dược;

g) Bộtrưởng Bộ Xây dựng căn cứ vào khung giá hoặc giá bán, giá cho thuê nhà ở thuộcsở hữu nhà nước, giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho cácđối tượng tái định cư, đối tượng chính sách, giá thuê mua nhà ở xã hội, giáthuê nhà ở công vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định để hướng dẫn Ủyban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá bán, giá cho thuê nhà ở cụ thể tại địaphương;

h) Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnhquyết định giá các loại rừng cụ thể tại địa phương căn cứ vào nguyên tắc vàphương pháp xác định giá rừng do Chính phủ quy định;

i) Bộtrưởng Bộ Quốc phòng quyết định giá hàng hóa, dịch vụ phục vụ quốc phòng do cácdoanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất, cung ứng theo đặt hàng, giao kế hoạch,chỉ định thầu của Bộ được thanh toán bằng nguồn NSNN; quyết định giá hàng dự trữquốc gia về quốc phòng sau khi thống nhất về nguyên tắc với Bộ Tài chính, gửiquyết định giá về Bộ Tài chính để báo cáo và kiểm tra khi cần thiết; được phéptự tổ chức thẩm định giá theo quy định của pháp luật đối với việc mua sắm tài sản,hàng hóa, dịch vụ đặc thù chuyên dùng phục vụ quốc phòng để quyết định giá màkhông phải thuê doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện;

k) Bộtrưởng Bộ Công an quyết định giá hàng hóa, dịch vụ phục vụ an ninh chính trị,trật tự xã hội do các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an sản xuất, cung ứng theo đặthàng, giao kế hoạch, chỉ định thầu của Bộ được thanh toán bằng nguồn ngân sáchnhà nước; quyết định giá hàng dự trữ quốc gia về an ninh chính trị, trật tự xãhội sau khi thống nhất về nguyên tắc với Bộ Tài chính, gửi quyết định giá về BộTài chính để báo cáo và kiểm tra khi cần thiết; được phép tự tổ chức thẩm địnhgiá theo quy định của pháp luật đối với việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụđặc thù chuyên dùng phục vụ an ninh chính trị, trật tự xã hội để quyết định giámà không phải thuê doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện;

l) Bộtrưởng Bộ Nội vụ quyết định giá hàng dự trữ quốc gia về cơ yếu sau khi thống nhấtvề nguyên tắc với Bộ Tài chính, gửi quyết định giá về Bộ Tài chính để báo cáovà kiểm tra khi cần thiết; được phép tự tổ chức thẩm định giá theo quy định củapháp luật đối với việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đặc thù chuyên dùngphục vụ cơ yếu để quyết định giá mà không phải thuê doanh nghiệp thẩm định giáthực hiện;

m) Thủtrưởng Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia căn cứ vào giá tối đa, tối thiểudo Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định để quyết định mức giá mua, giá bán cụ thểđối với hàng dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý đồng thời báo cáo Bộ trưởngBộ Tài chính;

n) Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định:

- Giá cướcvận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt do Nhà nước tổ chức đấu thầu cungcấp dịch vụ vận chuyển hành khách trong đô thị, khu công nghiệp;

- Giácước vận chuyển hành khách công cộng bằng đường sắt trong đô thị;

- Giábán báo của cơ quan ngôn luận Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương khi có quyết định của Nhà nước về việc hỗ trợ kinh phí từNSNN;

- Căn cứvào khung giá hoặc giá chuẩn do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ quy địnhvà hướng dẫn của các Bộ để quyết định giá những tài sản, hàng hóa, dịch vụ sauđây áp dụng tại địa phương:

+ Giácác loại đất;

+ Giácho thuê đất, thuê mặt nước;

+ Giá rừng,giá cho thuê các loại rừng;

+ Giábán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; giá bán hoặc giá cho thuênhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chínhsách; giá bán hoặc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để làm việc hoặc sử dụngvào các mục đích khác; giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; giá cho thuê nhà ởcông vụ;

+ Giábán lẻ điện sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo mà việc đầu tưvà hoạt động điện lực không có hiệu quả kinh tế nhưng không được cao hơn biểugiá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

+ Mứctrợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vậnchuyển chi từ ngân sách địa phương và trung ương; mức giá hoặc khung giá bán lẻhàng hóa được trợ giá, trợ cước vận chuyển; giá cước vận chuyển cung ứng hànghóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục vụ đồng bào miền núi,vùng sâu, vùng xa và hải đảo;

+ Giánước sạch cho sinh hoạt;

+ Giá sảnphẩm, dịch vụ công ích được sản xuất theo đặt hàng, giao kế hoạch; giá hànghóa, dịch vụ được sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước thuộc ngân sách địaphương thực hiện theo phương thức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu, tự thực hiện,theo quy định của Luật Đấu thầu và không qua hình thức đấu giá.

2. Trườnghợp có sự thay đổi thẩm quyền định giá quy định tại điểm 1 khoản 5 Điều 1 Nghịđịnh này, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.”

2. 

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân sản xuất kinhdoanh trong lĩnh vực giá.

Ngoàira các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cũng có quyền định giá hàng hoá, dịchvụ của mình nhưng không trái với quy định của Pháp lệnh Giá và các văn bản phápluật khác có liên quan. Điều 30 Pháp lệnh Giá số 40 quy định quyền và nghĩa vụcủa tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực giá như sau:

“1. Tổchức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có các quyền sau đây:

a) Quyếtđịnh giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ, trừ những hàng hóa, dịch vụ thuộc danhmục Nhà nước định giá;

b) Quyếtđịnh giá hàng hóa, dịch vụ trong khung giá, giới hạn giá do cơ quan nhà nước cóthẩm quyền quyết định;

c) Khiếunại quyết định về giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thiệt hại đến lợiích hợp pháp của mình;

d) Khiếunại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về giá;

đ) Yêucầu tổ chức, cá nhân bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

e) Cácquyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổchức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có các nghĩa vụ sau đây:

a) Lậpphương án giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá trình cơ quannhà nước có thẩm quyền quyết định và chấp hành đúng mức giá đó;

b) Cungcấp thông tin về giá, các quyết định giá hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhânsản xuất, kinh doanh quyết định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quản lýNN  về giá;

c) Chấphành các biện pháp của Nhà nước nhằm bình ổn giá thị trường quy định tại Pháp lệnhnày;

d) Bồithường thiệt hại do hành vi vi phạm p.luật về giá theo quy định của pháp luật;

đ) Cácnghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Phươngpháp định giá xác định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ làm cơ sở  thực hiện việc định giá đối với tài sản, hànghoá, dịch vụ do NN định giá; kiểm soát chi phí sản xuất, lưu thông, giá hànghoá, dịch vụ khi phát hiện có dấu hiệu liên kết độc quyền về giá; xem xét việchình thành giá độc quyền; kiểm soát các yếu tố hình thành giá tài sản, hànghóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; làm căn cứ để các tổ chức, doanh nghiệp xâydựng phương án giá, thực hiện hiệp thương giá được quy định cụ thể tại Quyết định06/2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về ban hànhQuy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ

 Tag: lĩnh vực giátổ chức cá nhân sản xuất kinh doanhnghĩa vụtham dinh giacông ty thẩm định giáthẩm định giácong ty tham dinh gia

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 

Tin cũ hơn

Thẩm quyền định giá? Thẩm quyền định giá?
1.5/5 398